hola que tal Espallargas | Formacio de Qualitat


Avís Legal


Protecció de dades. En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre de PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS( LOPDGDD), li informem que les dades personals facilitades per vostè mitjançant aquest formulari s'incorporaran a un fitxer responsabilitat d’Escola Espallargas - Castellers, S.L., amb domicili social a Plaça Castellers, 1-9, 43002 Tarragona, amb la finalitat d'atendre les seves consultes així com l'enviament per qualsevol mitjà, incloent mitjans electrònics, d'informació relativa als productes i serveis de l'empresa. Pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició dirigint-se per escrit a Escola Espallargas a l’adreça anteriorment indicada, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat